Общи условия

Общи условия за използване сайтовете на „Булмедия Нетуърк ООД“

I. Предмет на условията 

 1. Настоящите Общи условия представляват споразумение между Вас (потребител на услуги) и „Булмедия Нетуърк ООД“ .
 2. „Булмедия Нетуърк ООД“, чрез сайтовете skafeto.com, bulmedia.net, bgsport.net и vsyakajena.com (Сайтовете) предоставя безплатно услугите описани в тези общи условия на своите потребители.
 3. Всички услуги се предоставят без да е необходима предварителна регистрация. Такива са, без да се ограничават до, услугите, свързани с предоставяне на медийно съдържание, видеоматериали, изображения, текст и други, включително предоставени от потребители.
 4. Обхват и влизане в сила
 5. Общите условия се прилагат в отношенията с потребителите, независимо дали са регистрирани или не.
 6. Услугите предоставяни, чрез Сайтовете са предназначени за потребители над 16 г.
 7. С влизането на Сайтовете от потребителите се счита, че са запознати с настоящите общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват. От този момент се приема, че те влизат в сила и срокът им на действие изтича с прекратяване ползването на Сайтовете.

II. Права и задължения на „Булмедия Нетуърк ООД“

 1. „Булмедия Нетуърк ООД“ се задължава да полага необходимите грижи за предоставяне на услугите съобразно настоящите общи условия.
 2. „Булмедия Нетуърк ООД“ не носи отговорност за споделяното потребителското съдържание, както и за дейността на потребителя във връзка с използване на предоставяните услуги.
 3. „Булмедия Нетуърк ООД“ има правото да поставя на всяка от страниците на Сайтовете, линкове, рекламни банери и рекламни съобщения за стоки и услуги, предлагани от дружеството или от трети лица, както и линкове и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на „Макс Медия Груп“. Дружеството не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни интернет страници или ресурси, както и на услуги или ресурси, които са станали достояние на потребителя при ползването услугите на Сайтовете.
 4. „Булмедия Нетуърк ООД“ има право да предоставя възможност на трети страни да позиционират реклама и/или рекламни съобщения посредством техни системи за управление на реклама, както и да дава възможност на трети страни да получават автоматизирано данни за поведението на потребителите за рекламни или статистически цели при спазване на приложимите норми.
 5. „Булмедия Нетуърк ООД“ има право да заличи или коригира публикувано потребителско съдържание, или дори да заличи профил на потребител, който не спазва тези Общи условия.
 6. „Булмедия Нетуърк ООД“ има право да изпраща на предоставени от потребители при регистрацията адреси на електронни пощи съобщения с нетърговски характер, свързани със сериозни изменения във функционирането на услугите, въвеждане на нови правила, въпроси свързани с поверителността на данните или потвърждаване на регистрация. Такива съобщения могат да бъдат изпращани и по други системи за размяна на лични съобщения.

III. Ограничаване на отговорността

 1. При публикуване на медийно съдържание „Булмедия Нетуърк ООДп“ се стреми да поддържа точна, вярна и последна информация на сайтовете си, но не може да гарантира, че няма да възникнат грешки, несъответствия и пропуски. Дружеството не носи отговорност за последиците и евентуални вреди, породени от използването на информацията. „Булмедия Нетуърк ООД“ не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на публикуваната информация. „Булмедия Нетуърк ООД“ не носи отговорност за информацията, съдържаща се в сайтове, към които някой от нейните сайтове съдържа препратки.
 2. „Булмедия Нетуърк ООД“ полага грижи за предоставяне на възможност на потребителя за нормално ползване на услугите които предоставя, но няма задължението и не гарантира, че предоставяните услуги ще удовлетворят изискванията на потребителя, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, потребителят декларира, че използването на предоставяните услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че „Булмедия Нетуърк ООД“ не отговоря за евентуално причинени на потребителя при ползване на предоставяните услуги вреди.
 3. „Булмедия Нетуърк ООД“ не носи отговорност за потребителското собствено съдържание, както и за дейността на потребителя във връзка с използване на услугите. Освен това, дружеството не отговаря за произтеклите за други потребители вреди при достъпа или използването на това съдържание, предоставено им от потребителя или станало достъпно чрез Сайтовете.
 4. „Булмедия Нетуърк ООД“ не носи отговорност за действията на трети страни позиционирали реклама или рекламни съобщения в Сайтовете.

IV. Поверителност и лични данни

 1. „Булмедия Нетуърк ООД“ обработва информацията, съдържаща идентифициращи данни, предоставяни от потребителите онлайн посредством попълнените заявки за регистрация и в резултат на техните действия в Сайтовете, спазвайки принципите на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) и поетите ангажименти в политиката за поверителност на личните данни.
 2. „Булмедия Нетуърк ООД“ има право да събира и използва информация относно потребителите. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва адрес на електронна поща и възраст, както и всяка друга информация, която потребителят доброволно въвежда, използва или предоставя при ползване на услугите. С оглед избягване на всякакво съмнение, публикуваното от потребител собствено съдържание не се разглежда като лични данни и поради това не е предмет на защитата, предоставяна относно личните данни на потребителя съгласно настоящите Общи условия.
 3. „Булмедия Нетуърк ООД“ може да използва информация за посещаемостта на сайтовете, действията на потребителите и данните попълнени при регистрация на профил за осъществяване на услугите си с всичките им функционални възможности, за поддържане на информационната сигурност, оптимизиране и предлагане на препоръчано съдържание, статистически и маркетингови проучвания, позициониране на реклама и рекламни съобщения и цели свързани с качеството и стабилността на предоставяните услуги и подобряването им.
 4. „Булмедия Нетуърк ООД“ има право самостоятелно, чрез трети лица или чрез автоматизирани средства, да следи активности на потребителя, включващи, но не само:
 • отваряни страници на Сайтовете,
 • продължителност на престой в страницата,
 • написани коментари,
 • гласуване при участие в рейтингови системи,
 • попълнени анкети,
 • време и дата на засеченото събитие,
 • при използването на Сайтовете с цел предоставянето на по-достъпни и по-атрактивни функционалности за потребителя или позициониране на реклама.
 1. „Булмедия Нетуърк ООД“ може да предоставя на трети страни възможност за автоматизирано събиране на данни за активностите на потребители за осъществяване основно на рекламни и статистически цели.
 2. Потребителят има право по всяко време да откаже съхраняването или достъпа до информацията, съхранена в използваното от него крайно устройство при използване на „бисквитки“. Забраната или изтриването на „бисквитки“ от страна на потребителя може да доведе до пълна или частична невъзможност за достъп до Сайтовете или да получи услугите по тези Общи условия.

V. Промени в общите условия

„Булмедия Нетуърк ООД“ си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува промените в този сайт с линкове в останалите.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Последна промяна 24.5.2018 г.