Крайно време е да приключат зависимостите на ниво държава – спорт

2055
бизнес–модели в спорта

Изграждането на успешни бизнес–модели в спорта е функция на политиките, които всяка държава провежда на национално, регионално и местно ниво. От определяща важност е прилагането на интегрирани решения и инициативи, които оказват пряко въздействие в дългосрочен план.

Съвременният свят отдавна е осъзнал, че спортът е от основно значение за живота на хората. Той подобрява развитието на обществата, стимулира икономиките и подкрепя редица други политически приоритети, включително здравеопазване, борбата с престъпността и образованието.

За съжаление, спортът в България е подчинен на практики от началото на прехода, които не само не работят за неговото възходящо развитие, но създават предпоставки за зависимости на всички нива. Необходимостта от кардинални промени е наложителна. Тя трябва да започне с ясно идентифициране на нуждите и проблемите в сектора. Определящата роля в тези процеси е на държавата, която да инициира подкрепа, да издигне спорта като национален приоритет, да насърчи изработването и прилагане на политики, които не само да прекратят неефективните модели на управление, но да успеят да мобилизират нов вид ресурси в спорта, да заменят зависимостите с партньорства, както и да насърчат създаването на неполитическо сътрудничество на национално, регионално и местно ниво.

Държавата трябва да осъзнае и използва потенциала на спорта за благото на обществото. Това би имало пряко отношение и към привличането на финансиране и инвестиции.

От друга страна, активното влияние на спорта в училищата, е съществена част от стъпките, които трябва да бъдат предприети в тази посока. Необходимо е създаването на силни, смислени и устойчиви партньорства на междуправителствено ниво, които да бъдат обединени от постигането на конкретни резултати.

Основните предизвикателства пред спортния сектор в България, далеч не би трябвало да се ограничават единствено с търсенето на успехи, а с това как да бъдат създадени условия за постигането и на социални, и икономически резултати. Необходимо е изработването на дългосрочна стратегия за развитие, която предлага цялостна промяна на приоритетите в спорта, преустановяване на непрозрачните и порочни практики в т.нар. „безвъзвратни инвестиции“ в спортни съоръжения, каквито примери са не малко, като по-открояващите сред тях са незавършените стадиони на ПФК „Ботев Пловдив“ и ПФК „Левски“, множеството построени зали и стадиони в населени места, чиито икономики не отговарят на реализираните инвестиции. Строителството на спортни съоръжения в България, не покриват нито едно базово изискване за изграждането и управлението на такива. Същите се изпълняват от фирми, които в портфолиото си нямат необходимия специфичен опит, за да бъдат ангажирани в изпълнението на такъв тип проекти Изготвянето на заданията за проектиране и строителство, логично предшестват модела на бъдещото им изпълнение. Обикновено, те са създадени по указания на потенциалния им изпълнител. И това е обществена тайна, която със сигурност не би изненадала никого. Мисля, че част от проблема за липсата на инвестиции в спорта, е закодиран именно в непробиваемите модели за влагане на публични средства в неустойчиви, нефункциониращи и невъзвръщаеми проекти, които не само не изпълняват целите си, но ощетяват както спорта, така и икономиката.

Липсата на ясни цели и конкретни резултати, свидетелства единствено и само за усвояване на средства в спорта, които не достигат, нито пряко, нито косвено, до техните реални бенефициенти.

Крайно време е да бъдат преустановени и неофициално съществуващите зависимостите на ниво държава – спорт, да бъдат преразгледани закони, обслужващи определени частни интереси.

Спортът може да бъде сериозно подкопан от лошо управление и непрофесионални практики. Този факт не трябва да бъде пренебрегван. Създаването на нови правила за развитие на сектора, биха увеличили в значителна степен справянето с допинга, уреждането на мачове и корупцията, във всеки един вид спорт.

Примерите в тази посока не са единични, поради което не бих искала да навлизам в детайли, но със сигурност те трябва да бъдат пресечени.

Спортът в България има спешна нужда да промени посоката, която от години следва. Тя е доказано неработеща. Въвеждането на нов модел за развитие, трябва да бъде насочен към постигане на пет прости, но основни резултати: физическо здраве, психично здраве, индивидуално развитие, социално, обществено и икономическо развитие.

Именно новите подходи на управление, ще определят и начините на инвестиране в спорта, проектите, които да бъдат подкрепени и не на последно място: ще идентифицират приоритетите в дългосрочен план. Важно е да бъдат създадени стимули, които да подпомогнат растежа в сектора, да подобрят достъпа до финансиране, както и да бъдат развити конкретни умения.

Ролята на средствата за спорт по програми на Европейския съюз, е определяща за реализиране на качествени проекти в България, които не само да отговарят на хоризонталните политики на Общността, но и да спомогнат за интегриране и установяване на нов тип практики, които отговарят на високите, европейски стандарти.

Крайно време е да започнем да говорим за политики в спорта, във всичките му измерения: финансиране на елитния спорт, осигуряване на равен достъп до спорт на всички групи в обществото, развитие на училищни спортни политики, привличане на инвестиции в масовия и общ спорт (като част от укрепването на традиционната спортна пирамида), въвеждане на иновации и т.н.

Постигането на резултати в спорта, не е отговорност единствено на Министерството на младежта и спорта. Това е дългосрочна цел, изискваща универсалното съгласие и активно участие на всички министерства, на правителството. Неговата роля е да създаде политики на най-високо ниво, които да ръководи. Спортът изисква професионална експертиза, за да бъдат постигнати най-добрите и информирани решения за сектора, които да предефинират визията му за устойчиво развитие. За целта е необходимо професионално подготвено ръководство, както на национално, така и на местно ниво, което да мисли и работи отвъд рамките на четиригодишен мандат.

ИВА ГЕОРГИЕВА специално за bgsport.net

Ива Георгиева притежава международен опит в управлението на спортни съоръжения, като част от немския екип съответно в IFS и IMG и Lagardère Sports. Представител и ключово лице за контакт за проектите на посочените по-горе компании (през годините) в България. Със своята международна експертиза и опит на местно ниво, тя познава в детайли утвърдените международни стандарти за управление на спортни проекти и начин на работа. Ива е отдадена на българския спорт и възможността за реализиране на най-добрите практики в управлението на спортни съоръжения и инвестиции в спорта. Тя завършва журналистика и връзки с обществеността в СУ „Св. Климент Охридски“. Магистър е по политически науки от Философския факултет на същия университет. Специализира управление на проекти и управление на качеството по програма на Тихоокеанския университет, Токио и съответно в Американски университет в София.

Коментари